Latest Teej Song Rajesh Hamal Rekha Thapa Radhika Hamal , Bhim Karki & Dinesh

Him Samjhauta Digital Presents :-
Song:- Rajesh Hamal Rekha Thapa
Vocal:- Bhim Karki , Dinesh Bajgain , Radhika Hamal
Lyrics:- Bharat Bohara Samarpan , Rohit Giri
Music:- Bharat Bohara Samarpan
Audio/video:- Him Samjhauta Digital Pvt. Ltd. 9841964726
Director:- Ekindra sara shankar
Cinematographer:- Karan Chaisir
Editor:- Amar sakya
Model:- Dhurba Himali , Mohan Karki , Soni BC , Sisam Rai
Post Production:- Him Samjhauta Digital Pvt. Ltd. 984196472


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *