Latest Teej Song Rajesh Hamal Rekha Thapa Radhika Hamal , Bhim Karki & Dinesh

Him Samjhauta Digital Presents :- Song:- Rajesh Hamal Rekha Thapa Vocal:- Bhim Karki , Dinesh Bajgain , Radhika Hamal Lyrics:- Bharat Bohara Samarpan , Rohit Giri Music:- Bharat Bohara Samarpan Audio/video:- Him Samjhauta Digital Pvt. Ltd. 9841964726 Director:- Ekindra sara shankar Cinematographer:- Karan Chaisir Editor:- Amar sakya Model:- Dhurba Himali , Mohan Karki , Soni BC , Sisam Rai Post Production:- Him Samjhauta Digital Pvt. Ltd. 984196472

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *